79013, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5  
Phone: (032) 258-22-92  
Email: ipdo@lp.edu.ua  
iapo.dept@lpnu.ua   

ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ! 

ІНФОРМАЦІЯ ВСТУПНИКАМ

Навчально-науковий інститут адміністрування та післядипломної освіти

Ознайомча інформація про Навчально-науковий інститут адміністрування та післядипломної освіти (ННІ АПО)

79013, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, IV навчальний корпус, 2-й під’їзд, дирекція (кімн. 10) — тел.: (032) 258-22-06; тел./факс: (032) 258-22-92;
Е-mail: iapo.dept@lpnu.ua;   Веб-сайт: http://www.ipk.polynet.lviv.ua

Основні напрями освітньої діяльності інституту

Підготовка бакалаврів

 • на основі повної загальної середньої освіти (випускники шкіл), нормативний термін навчання 4 роки, вступ за результатами ЗНО, денна і заочна форми навчання – за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»;
 • на основі диплому молодшого спеціаліста (випускники коледжів) з будь-якої спеціальності, зарахування за результатами фахових вступних випробувань, нормативний термін навчання, на 2 курс, денна і заочна форми навчання – за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»;
 • на основі диплому молодшого спеціаліста (випускники коледжів) з будь-якої спеціальності, зарахування за результатами фахових вступних випробувань, скорочений термін навчання 3 роки,  заочна форма навчання.

Підготовка магістрів - Результати вступних випробувань магістрів (2018)

на основі диплому бакалавра, спеціаліста, магістра  із будь-якої спеціальності, денна та заочна форми навчання, термін навчання 1,5 роки (для ОНП – 2 роки) – з наступних акредитованих спеціальностей і відповідних спеціалізацій:

Спеціалізація Спеціальність

Економіка (лише денна)

Соціальна економіка, аналітика та управління
Менеджмент Управління проектами
Менеджмент Управління фінансово-економічною безпекою
Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент
Публічне управління та адміністрування Управління у сфері економічної конкуренції
Публічне управління та адміністрування/td> Публічне управління та адміністрування (ддля державних службовців)
Публічне управління та адміністрування Освітньо-наукова програма

Підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців

 • Опанувати нові знання після закінчення вищого навчального закладу можна самостійно aбo у системі післядипломної освіти, реалізовуючи принцип  «Освіта впродовж життя»  за різними напрямами:
 • поглиблення знань i навиків зі здобутої спеціальності (вивчення новітніх методів, технологій, передового  українського  та  зарубіжного  досвіду,  нових законодавчих та  нормативно-правових  актів  у галузі тощо); 
 • здобуття aбo поглиблення знань із суміжних галузей (опановування сучасних інформаційних технологій, ґрунтовне вивчення іноземних мов, управлінська освіта тощо);  
 • поглиблення  кваліфікації  через  навчання  за  певною  спеціалізацією  (здобуття    додаткових спеціальних знань у рамках отриманої спеціальності);  
 • зміна спеціальності у межах однієї галузі знань;   
 • зміна професії як напряму діяльності з відповідною зміною спеціальності.

Форми підвищення кваліфікації: лекційні курси підвищення кваліфікації; тренінги; семінари; індивідуальне стажування на кафедрах.

Термін підвищення кваліфікації: обсяг годин навчальної програми становить не менше 108 (72 год. аудиторних і 36 год. самостійної роботи).

Курси іноземних мов Лінгвістично-освітнього центру

Забезпечуючи виконання рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вдосконалення якості освіти та формування і вдосконалення іншомовної соціокультурної компетенції учнів, студентів, викладачів тощо, Лінгвістично-освітній центр ННІ АПО надає послуги з вивчення іноземних мов, а саме: англійської, польської, німецької, французької. Мета діяльності – вдосконалення іншомовної підготовки громадян України, у т.ч. працівників та студентів Національного університету «Львівська політехніка»; задоволення потреб іноземних громадян у вивченні української мови; надання методично-консультаційної допомоги викладачам та слухачам курсів іноземних мов; розширення діалогу між Національним університетом «Львівська політехніка» та іншими освітніми організаціями.

Організація навчального процесу

В організації навчального процесу в інституті беруть участь три кафедри: кафедра адміністративного та фінансового менеджменту» (завідувач проф. Подольчак Н.Ю., к.2а, V н.к),  кафедра теоретичної та прикладної економіки (завідувач проф. Поплавська Ж.В., к.502, IV н.к), кафедра технологій управління» (завідувач проф. Ільчук П.Г., к.2, V н.к), та інші кафедри університету. Навчальний процес провадять викладачі профільних кафедр Львівської політехніки та висококваліфіковані спеціалісти наукових установ, підприємств, банків і фірм Львова та Західного регіону.

На термін навчання студентам денної форми навчання, а також студентам заочної форми навчання на термін настановних і заліково-екзаменаційних сесій за змогою надаються місця для проживання у гуртожитках університету.

1. Здобуття вищої освіти та отримання освітнього ступеня Бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання

Інститут пропонує випускникам шкіл з  повною загальною середньою освітою (ПЗСО) здобути освітній ступінь Бакалавра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»

Етапи вступної кампанії

1.1. Терміни подання заяв в електронній формі з 12 липня по 26 липня

1.2. Терміни приймання заяв і документів

 • І етап  ― з 12 липня до 18.00 год. 26 липня (денна і заочна форми навчання)
 • ІІ етап  ― з 13 серпня до 15.00 год. 23 серпня (заочна форма навчання)

1.3. Терміни подачі оригіналів документів

 • І етап  –  денна і заочна форми навчання:
  • ―  до 18.00 год.  6 серпня (на місця державного замовлення);
  • ―  до 18.00 год.  09 серпня (за кошти фізичних та юридичних осіб).
 •  ІІ етап  –  заочна форма навчання:
  •  ― до 18.00 год.  30 серпня (за кошти фізичних та юридичних осіб).

1.4. Умови та терміни зарахування

Зарахування на базі ПЗСО здійснюється в межах ліцензованого обсягу (90 місць – денна форма, 75 місць – заочна форма) за конкурсом за сумою балів сертифікатів ЗНО за 2016, 2017 чи 2018 роки. Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні) з дисциплін: 1–й предмет ― українська мова та література; 2-й предмет ― математика; 3–й предмет ― історія України або іноземна мова. Небюджетні конкурсні пропозиції з дисциплін: 1–й предмет ― українська мова та література; 2-й предмет ― історія України; 3–й предмет ― іноземна мова або географія.

Зарахування здійснюється  у  терміни:

 •   І етап  –  денна і заочна форми навчання:
  • ―  до 12.00 год.  7 серпня (на місця державного замовлення);
  • ―  до 18.00 год.  10 серпня (за кошти фізичних та юридичних осіб).
 •  ІІ етап  –  заочна форма навчання:
  •  ― до 18.00 год.  30 серпня (за кошти фізичних та юридичних осіб).

1.5. Умови навчання

 • Форми навчання ― денна, заочна.
 • Початок навчання ―  вересень.
 • Термін навчання ― 4 роки;
 • Фінансування ―  за рахунок видатків державного бюджету і за кошти фізичних та юридичних осіб.

Після закінчення навчання випускник отримує диплом бакалавра державного зразка.

1.6. Документи, які необхідно подати до Інституту (1-й н.к. кімн. 105) для зарахування

 1. Заява подається тільки в електронній формі (крім осіб, що мають пільги).
 2. Документ державного зразка про здобутий освітній рівень (атестат) і додаток до нього (оригінали та дві копії).
 3. Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання за 2016, 2017 чи 2018 роки з трьох предметів (оригінали та дві копії).
 4.  Чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см.
 5.  Дві копії першої, другої та одинадцятої сторінок паспорта, або копії свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта.
 6.  Дві копії довідки ДПА про присвоєння ідентифікаційного номера.

Примітка. Паспорт (свідоцтво про народження), військовий квиток або посвідчення про  приписку, необхідно пред’явити  особисто.

2. Здобуття вищої освіти й отримання освітнього ступеня Бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста за денною та заочною формами навчання на перший курс зі скороченим (трирічним) терміном навчання, або на другий курс з нормативним терміном навчання

Інститут пропонує випускникам ВНЗ І, II рівнів акредитації з дипломом молодшого спеціаліста з будь-якої спеціальності здобути освітній  ступінь Бакалавра за спорідненою спеціальністю на перший курс зі скороченим (трирічним) терміном навчання або на другий курс з нормативним терміном навчання за спеціальністю:

Код Назва спеціальності
281 Публічне управління та адміністрування (денна, заочна)

2.1. Терміни приймання заяв і документів

 • І етап   ― з 12 липня  по 18.00 год. 24 липня (денна і заочна форми навчання)
 • ІІ етап  ― з 13 серпня по 23 серпня (заочна форма навчання)

2.2. Терміни проведення фахових вступних випробувань

 • І етап   ― з 25 липня   по 26 липня (денна і заочна форми навчання)
 • ІІ етап  ― з 27 серпня  по 28 серпня (заочна форма навчання)

2.3. Терміни подачі оригіналів документів

 • І етап  –  денна і заочна форми навчання:
  • ―  до 18.00 год.  6 серпня (на місця державного замовлення);
  • ―  до 18.00 год.  9 серпня (за кошти фізичних чи юридичних осіб).
 •  ІІ етап  –  заочна форма навчання:
  •  ― не пізніше  30 серпня (за кошти фізичних чи юридичних осіб).

2.4. Умови та терміни зарахування

 Зарахування вступників з дипломом молодшого спеціаліста з будь-якої спеціальності, які вступають на  навчання за спорідненою  спеціальністю, здійснюється  в межах ліцензованого обсягу за конкурсом за сумою балів фахового вступного випробування та середнього балу оцінок  додатка до диплома молодшого спеціаліста, утермі ни:

 • І етап  –  денна і заочна форми навчання:
  • ―  не пізніше 7 серпня (на місця державного замовлення);
  • ―  не пізніше 10 серпня (за кошти фізичних чи юридичних осіб).
 •  ІІ етап  –  заочна форма навчання:
  •  ― не пізніше  30 серпня (за кошти фізичних чи юридичних осіб).

Примітка. Чисельність студентів в академічній групі, які навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб, повинна становити не менше 10 осіб.

2.5. Фінансування підготовки бакалаврів:

 • для вступників, які вступають за спорідненою спеціальністю — навчання за рахунок видатків державного бюджету та за кошти фізичних чи юридичних осіб;
 • для вступників, які вступають на іншу (неспоріднену) спеціальність — навчання тільки за кошти фізичних чи юридичних осіб.

2.6. Документи, які необхідно подати до Інституту (1-й н.к. кімн. 105) для зарахування

 1. Заява у паперовій формі.
 2. Документ державного зразка про здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінали та дві копії).
 3. Чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см.
 4. Дві копії першої, другої та одинадцятої сторінок паспорта.
 5. Дві копії довідки ДПА про присвоєння ідентифікаційного номера.
 6. Паспорт (свідоцтво про народження), військовий квиток або посвідчення про приписку, необхідно пред’явити особисто.

3. Здобуття вищої освіти й отримання освітнього ступеня Магістра за денною та заочною формами навчання

Інститут пропонує  випускникам ВНЗ з дипломом бакалавра, спеціаліста чи магістра будь-якої спеціальності (напряму) здобути освітній ступінь Магістра з таких  акредитованих спеціальностей  та  відповідних  спеціалізацій:

Код

Назва спеціальності

Назва спеціалізації

051

Економіка (лише денна форма ннавчання.)

Соціальна економіка, аналітика та управління

073

Менеджмент

Управління проектами

073

Менеджмент

Управління фінансово-економічною безпекою

281

Публічне управління та адміністрування

Адміністративний менеджмент

281

Публічне управління та адміністрування

Управління у сфері економічної конкуренції

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування (для державних службовців)

281

Публічне управління та адміністрування

Освітньо-наукова програма

 Примітка. За спеціалізацією «Адміністративний менеджмент» діє програма подвійних дипломів (диплом ВНЗ Словаччини).

3.1. Терміни приймання заяв і документів

 • І етап ―  з 2 липня до 11.00 год. 26 липня;
 • ІІ етап ―  з 13 серпня по 23 серпня

3.2. Терміни проведення співбесіди

 • з 2 липня по 26 липня

3.3. Терміни проведення вступних випробувань

 • І етап ― з 27 липня по 31 липня;
 • ІІ етап ―  з 27 серпня по 28 серпня

3.4. Терміни подачі оригіналів документів

 • І етап ― до 18.00 год.  6 серпня (на місця державного замовлення);
  • ― до 18.00 год. 9 серпня (за кошти фізичних чи юридичних осіб).
 • ІІ етап  ― не пізніше 12.00 год. 30 серпня (за кошти фізичних чи юридичних осіб).

3.5. Умови та терміни зарахування

Зарахування вступників здійснюється в межах ліцензованого обсягу за конкурсом утерміни:

 • І етап ― не пізніше 7 серпня (за державним замовленням);
  • ― не пізніше 10 серпня (за кошти фізичних чи юридичних осіб).
 • ІІ етап  ― 30 серпня (за кошти фізичних чи юридичних осіб).

3.6. Умови навчання та фінансування

Термін навчання — 1,5 року;  — 2 роки для освітньо-наукових програм.

Фінансування — за рахунок держбюджету та за кошти фізичних чи юрид. осіб.

 Після закінчення навчання випускник отримує диплом магістра державного зразка.

3.7. Документи, які необхідно подати до Інституту (1-й н.к. кімн. 104; для держслужбовців – 1-й н.к., кімн. 108) для зарахування

 1. Заява у паперовій формі.
 2. Документ державного зразка про здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінали та дві копії).
 3. Чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см.
 4. Дві копії першої, другої та одинадцятої сторінок паспорта.
 5. Дві копії довідки ДПА про присвоєння ідентифікаційного номера.

Примітка. Паспорт (свідоцтво про народження), військовий квиток або посвідчення про приписку, необхідно пред’явити особисто.

4. Інститут пропонує здобуття вищої освіти й отримання освітнього ступеня Магістра за вечірньою та заочною формами навчання державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування

З 02 квітня 2018 р. розпочато прийом документів від державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на навчання за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» у тому числі за програмами «Публічне управління об’єднаними територіальними громадами» та «Публічне управління та адміністрування у смарт-сіті».

4.1. На навчання за державним замовленням приймаються держслужбовці та посадові особи місцевого самоврядування,

які здобули ступінь вищої освіти магістра, спеціаліста або бакалавра, працюють в органах державної влади на посадах, що належать до 6-9 групи оплати праці, або місцевого самоврядування на посадах, що віднесені до 5-7 категорії, мають стаж служби в органах державної влади або місцевого самоврядування не менш як один рік, не досягли на момент подання документів 45 р. (для навчання вечірньою або заочною формою). Тривалість навчання складає 30 місяців ( 5 семестрів).

Можливе навчання за кошти фізичної або юридичної особи. Оплата проводиться посеместрово. Вартість одного семестру навчання складає 5 тис. грн., загальна вартість – 25 тис. грн.

4.2. Прийом документів здійснюється (1-й н.к., кімн. 108)

з 02 квітня до 11.00 год. 26 липня (з 2 квітня до 16 червня) та
з 10 липня до 26 липня ;
з 18 червня до 9 липня

До заяви про вступ на навчання додаються:

 1. 4 кольорові фотокартки розміром 3x4 см.,
 2. копія трудової книжки, завірена відділом кадрів,
 3. дві копії диплома про вищу освіту та додатка до нього,
 4. копія паспорта,
 5. копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.
 6. військовий квиток (для військовозобов’язаних) пред’являється особисто.
 7. Вступники, які здобули відповідний ступінь вищої освіти закордоном, подають також довідку про визнання іноземного документа про освіту, що проводиться МОН в установленому порядку.

Зразок заяви розміщено на сайті навчально-наукового інституту адміністрування та післядипломної освіти

4.3. Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань

 •  з основ держави і права,
 • основ економіки,
 • іноземної мови
 • співбесіди з питань, що стосуються державного управління.

Програма вступних випробувань розміщена на сторінці навчально-наукового інституту адміністрування та післядипломної освіти на сайті «Львівської політехніки» (http://lp.edu.ua/iapo/programy-vstupnyh-vyprobuvan-magistr).

4.4. Вступні випробування проводяться з 27 липня по 31 липня.

Рішення про зарахування осіб на навчання за державним замовленням за результатами вступних випробувань приймається не пізніше 25 серпня після погодження із Національним агентством України з питань державної служби.

5.5.Навчання розпочинається з 01 вересня.

5. Підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців

Інститут пропонує підвищення кваліфікації, перепідготовку фахівців у рамках реалізації програми «Освіта впродовж життя».

5.1. Напрями підвищення кваліфікації, спеціалізації,  перепідготовки

 • поглиблення знань i навичків зі здобутої спеціальності (вивчення інноваційних методів, технологій, передового  українського  та  зарубіжного  досвіду,  нових  законодавчих та  нормативно-правових актів у галузі тощо);
 • здобуття або поглиблення знань із суміжних галузей (опановування сучасних інформаційних технологій, ґрунтовне вивчення іноземних мов, управлінська освіта тощо);
 • поглиблення  кваліфікації через  навчання  за  певною  спеціалізацією (здобуття додаткових спеціальних знань у рамках отриманої спеціальності).

5.2. Форми підвищення кваліфікації

 • курси підвищення кваліфікації;
 • тренінги; 
 • семінари;
 • індивідуальне стажування на кафедрах.

Особи, які успішно пройшли навчання за програмою спеціалізації, підвищення кваліфікації, стажування, отримують документ про здобуту післядипломну освіту: свідоцтво, сертифікат.

5.3. Умови навчання

 • Форма навчання ― денна (друга половина дня).
 • Початок навчання ― з моменту формування групи чисельністю 10–30 осіб.
 • Термін підвищення кваліфікації ― обсяг годин навчальної програми становить не менше 108 (72 год. аудиторних і 36 год. самостійної навч. роботи.)
 • Фінансування — за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб на підставі договорів про   освітні послуги, укладених відповідно до кошторису витрат.

Після успішного завершення навчання слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації, якщо навчальна програма передбачала більше 72 год. аудиторних занять; якщо менше ― слухачі отримують  сертифікат Національного університету «Львівська політехніка».

6. Вивчення іноземних мов (IV навчальний корпус, кімната 1)

 Інститут пропонує студентам, професорсько-викладацькому і навчально-допоміжному складу Львівської політехніки та інших ВНЗ усіх рівнів акредитації, учням гімназій, ліцеїв, загальноосвітніх середніх шкіл, а також усім охочим у Лінгвістично-освітньому центрі курси іноземних мов: англійської,  німецької, польської, французької.

Навчальні програми курсів складені для початківців та осіб з середнім і високим рівнями володіння іноземною мовою з обсягом до 100 годин у семестр.

 • Приймання документів ― впродовж року.
 • Форма навчання ― денна, вечірня.
 • Початок навчання ― з моменту формування групи чисельністю 8–10 осіб. Термін навчання ― 3,5 місяці.
 • Фінансування — навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Після успішного завершення навчання особи отримують сертифікат Національного університету «Львівська політехніка».

За довідками звертатися за адресою

вул.Митрополита Андрея, 5, м.Львів, 79013,
IV навчальний корпус, 2-й підїзд,
Телефон: (032) 258-22-06 — дирекція (кімн. 10)
Телефон: (032) 258-23-54 — курси (кімн. 1).
Телефон: (032) 258-22-92 — дирекція (кімн. 10).
Телефон: (032) 258-27-07 — деканат
Телефон/факс: (032) 258-22-92.
Е-mail: iapo.dept@lpnu.ua