79013, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5  
Phone: (032) 258-22-92  
Email: ipdo@lp.edu.ua  
iapo.dept@lpnu.ua   

ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ! 

ІНФОРМАЦІЯ ВСТУПНИКАМ

Навчально-науковий інститут адміністрування та післядипломної освіти

Ознайомча інформація про Навчально-науковий інститут адміністрування та післядипломної освіти (ННІ АПО)

79013, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, IV навчальний корпус, 2-й під’їзд, дирекція (кімн. 10) — тел.: (032) 258-22-06; тел./факс: (032) 258-22-92; відбіркова комісія
— тел.: (032) 258-25-80
Е-mail: iapo.dept@lpnu.ua;
Веб-сайт:http://ipk.polynet.lviv.ua

1. Основні напрями освітньої діяльності інституту

1.1. Підготовка бакалаврів

на основі повної загальної середньої освіти (випускники шкіл), нормативний термін навчання 4 роки, вступ за результатами ЗНО, денна і заочна форми навчання – за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»;

на основі диплому молодшого спеціаліста (випускники коледжів), зарахування за результатами фахових вступних випробувань, скорочений термін навчання 3 роки, денна і заочна форма навчання – за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»;

на основі диплому молодшого спеціаліста (випускники коледжів), зарахування за результатами фахових вступних випробувань, скорочений термін навчання 3 роки,  заочна форма навчання – за  окремим переліком спеціальностей.

Для випускників коледжів можливий вступ на іншу неспоріднену спеціальність. Додатково проводиться співбесіда.

1.2. Підготовка магістрів

на основі диплому бакалавра, спеціаліста, магістра  із будь-якої спеціальності, денна та заочна форми навчання, термін навчання 1,5 роки – з наступних акредитованих спеціальностей і відповідних спеціалізацій):

Спеціальність

Спеціалізація

Менеджмент

Управління проектами

Менеджмент

Управління фінансово-економічною безпекою

Публічне управління та адміністрування

Адміністративний менеджмент

Публічне управління та адміністрування

Управління у сфері економічної конкуренції

Публічне управління та адміністрування Муніципальне управління

 1.3. Підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців

Опанувати нові знання після закінчення вищого навчального закладу можна самостійно aбo у системі післядипломної освіти, реалізовуючи принцип  «Освіта впродовж життя»  за різними напрямами:
†поглиблення знань i навиків зі здобутої спеціальності (вивчення новітніх методів, технологій, передового  українського  та  зарубіжного  досвіду,  нових законодавчих та  нормативно-правових  актів  у галузі тощо);

здобуття aбo поглиблення знань із суміжних галузей (опановування сучасних інформаційних технологій, ґрунтовне вивчення іноземних мов, управлінська освіта тощо);

поглиблення  кваліфікації  через  навчання  за  певною  спеціалізацією  (здобуття    додаткових спеціальних знань у рамках отриманої спеціальності);

зміна спеціальності у межах однієї галузі знань;

зміна професії як напряму діяльності з відповідною зміною спеціальності.

Форми підвищення кваліфікації: лекційні курси підвищення кваліфікації; тренінги; семінари; індивідуальне стажування на кафедрах.

Термін підвищення кваліфікації за обсягом годин навчальної програми становить не менше 108 академічних годин: 72 години аудиторних і 36 годин самостійної навчальної роботи.

1.4. Курси іноземних мов Лінгвістично-освітнього центру

Забезпечуючи виконання рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вдосконалення якості освіти та формування і вдосконалення іншомовної соціокультурної компетенції учнів, студентів, викладачів тощо, Лінгвістично-освітній центр ННІ АПО надає послуги з вивчення іноземних мов, а саме: англійської, польської, німецької, французької.
Мета діяльності – вдосконалення іншомовної підготовки громадян України, у т.ч. працівників та студентів Національного університету «Львівська політехніка»; задоволення потреб іноземних громадян у вивченні української мови; надання методично-консультаційної допомоги викладачам та слухачам курсів іноземних мов; розширення діалогу між Національним університетом «Львівська політехніка» та іншими освітніми організаціями.

1.5. Організація навчального процесу

В організації навчального процесу в інституті беруть участь три кафедри: кафедра адміністративного та фінансового менеджменту» (завідувач проф. Подольчак Н.Ю., к.2а, V н.к),  кафедра теоретичної та прикладної економіки (завідувач проф. Поплавська Ж.В., к.502, IV н.к), кафедра технологій управління» (завідувач проф. Ільчук П.Г., к.2, V н.к), та інші кафедри університету. Навчальний процес провадять викладачі профільних кафедр Львівської політехніки та висококваліфіковані спеціалісти наукових установ, підприємств, банків і фірм Львова та Західного регіону.

На термін навчання студентам денної форми навчання, а також студентам заочної форми навчання на термін настановних і заліково-екзаменаційних сесій за змогою надаються місця для проживання у гуртожитках університету.

2. Здобуття вищої освіти та отримання ступеня Бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання Інститут пропонує випускникам шкіл з  повною загальною середньою освітою (ПЗСО) здобути ступінь Бакалавра  за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»

Етапи вступної кампанії

2.1. Терміни подання заяв в електронній формі

з 12 липня по 26 липня

2.2. Терміни приймання заяв і документів

І етап ― з 12 липня до 18:00 год. 26 липня (денна і заочна форми навчання)

ІІ етап ― з 14 серпня до 15:00 год. 23 серпня (заочна форма навчання)

2.3. Терміни подачі оригіналів документів

І етап    денна і заочна форми навчання:
― до 12.00 год.  05 серпня (на місця державного замовлення);
― до 18.00 год.  10 серпня (за кошти фізичних чи юридичних осіб).

ІІ етап    заочна форма навчання:
― до 18.00 год.  31 серпня (за кошти фізичних чи юридичних осіб).

2.4. Умови та терміни зарахування

Зарахування на базі ПЗСО здійснюється в межах ліцензованого обсягу (90 місць – денна форма, 75 місць – заочна форма) за конкурсом за сумою балів сертифікатів ЗНО за 2017 чи 2016 роки  з дисциплін:

1–й предмет ― українська мова та література;
2-й предмет ― історія України;
3–й предмет ― математика або іноземна мова та середнього балу оцінок документа про повну загальну середню освіту (атестат) у  терміни:

І етап    денна і заочна форми навчання:
― до 12.00 год.  07 серпня (на місця державного замовлення);
― до 18.00 год.  11 серпня (за кошти фізичних чи юридичних осіб).

ІІ етап    заочна форма навчання:
―до 18.00 год.  31 серпня (за кошти фізичних чи юридичних осіб).

2.5. Умови навчання

Форми навчання ― денна, заочна.
Початок навчання ―  вересень.
Термін навчання ― 4 роки;
Фінансування ― за рахунок видатків державного бюджету та за кошти фізичних чи    юридичних осіб.

Після закінчення навчання випускник отримує диплом бакалавра державного зразка.

2.6. Документи, які необхідно подати до Приймальної  комісії для зарахування:

 • Документ державного зразка про здобутий освітній рівень (атестат) і додаток до нього (оригінали та дві копії, одна з них засвідчена  Приймальною чи відбірковою комісією або нотаріально).
 • Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання. (оригінали та дві копії, одна з них засвідчена  Приймальною чи відбірковою комісією або нотаріально).
 • Чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см.
 • Дві копії першої, другої та одинадцятої сторінок паспорта, або копії свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта.
 • Дві копії довідки ДПА про присвоєння ідентифікаційного номера.

Примітка. Паспорт (свідоцтво про народження), військовий квиток або посвідчення про приписку ― для військовозобов’язаних, необхідно пред’явити особисто.

3. Здобуття вищої освіти й отримання ступеня Бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста за денною та заочною формами  за скороченим (трирічним) терміном навчання

Інститут пропонує випускникам ВНЗ І, II рівнів акредитації з дипломом молодшого спеціаліста здобути ступінь Бакалавра за спорідненою спеціальністю за скороченим (трирічним) терміном навчання за наступними спеціальностями  (можливий вступ за іншою, неспорідненою, спеціальністю):

Спеціальність

Код

Назва

281

Публічне управління та адміністрування (денна, заочна)

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (заочна)

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (заочна)

144

Теплоенергетика (заочна)

161

Хімічні технології та інженерія (заочна)

181

Харчові технології (заочна)

192

Будівництво та цивільна інженерія (заочна)

 3.1. Терміни приймання заяв і документів

І етап   ― з 03 липня   по 24 липня (денна і заочна форми навчання)
ІІ етап  ― з 14 серпня по 23 серпня (заочна форми навчання)

3.2. Терміни проведення фахових вступних випробувань

І етап   ― з 25 липня по 31 липня (денна і заочна форми навчання)
ІІ етап   ― з 28 серпня  по 29 серпня (заочна форми навчання)

3.3. Терміни подачі оригіналів документів

І етап    денна і заочна форми навчання:
― до 12.00 год.  05 серпня (на місця державного замовлення);
  до 18.00 год.  10 серпня (за кошти фізичних чи юридичних осіб).

ІІ етап    заочна форма навчання:
― до 18.00 год.  30 серпня (за кошти фізичних чи юридичних осіб).

3.4. Умови вступу та зарахування

Зарахування вступників з дипломом молодшого спеціаліста, які вступають на  навчання за спорідненою  спеціальністю, здійснюється  в межах ліцензованого обсягу за конкурсом за сумою балів фахового вступного випробування та середнього балу оцінок  додатка до диплома молодшого спеціаліста, а осіб, які вступають на  навчання за іншою (неспорідненою) спеціальністю зарахування здійснюється ще за умови успішного проходження додаткового вступного випробування у формі співбесіди (три завдання), у терміни:

І етап    денна і заочна форми навчання:
― не пізніше 07 серпня (на місця державного замовлення);
― не пізніше 11 серпня (за кошти фізичних чи юридичних осіб).
ІІ етап    заочна форма навчання:
― не пізніше 31 серпня (за кошти фізичних чи юридичних осіб).

Примітка. Чисельність студентів в академічній групі, які навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб, повинна становити не менше 10 осіб.

3.5. Фінансування підготовки бакалаврів

для вступників, які вступають за спорідненою спеціальністю —  навчання за рахунок видатків державного бюджету та за кошти фізичних чи юридичних осіб;

для вступників, які вступають на іншу (неспоріднену) спеціальність — навчання тільки за кошти фізичних чи юридичних осіб.

4. Здобуття вищої освіти й отримання ступеня Магістра за денною та заочною формами навчання Інститут  пропонує випускникам ВНЗ з дипломом бакалавра, спеціаліста чи магістра будь-якої спеціальності (напряму) здобути ступінь Магістра з таких акредитованих в університеті спеціальностей  та відповідних спеціалізацій:

Спеціальність

Спеціалізація

Код

Назва

Назва

073

Менеджмент

Менеджмент  (освітньо-наукова програма) (денна, заочна)

073

Менеджмент

Управління проектами (денна, заочна)

073

Менеджмент

Управління фінансово-економічною безпекою (денна, заочна)

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування  (освітньо-наукова програма)  (денна, заочна)

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування  (для державних службовців)  (денна, заочна)

281

Публічне управління та адміністрування

Адміністративний менеджмент (денна, заочна)

281

Публічне управління та адміністрування

Управління у сфері економічної конкуренції (денна, заочна)

281 Публічне управління та адміністрування Соціальна економіка, аналітика та управління (денна)
281 Публічне управління та адміністрування Муніципальне управління (денна)
 152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Якість, стандартизація та сертифікація (заочна)

 Примітка. За спеціалізацією «Адміністративний менеджмент» діє програма подвійних дипломів (Диплом ВНЗ Словатчини).

4.1. Терміни приймання заяв і документів

І етап ―  з 03 липня   по 24 липня
ІІ етап ―  з 14 серпня по 23 серпня

4.2. Терміни проведення вступних випробувань

І етап ―  з 25 липня   по 01 серпня
ІІ етап ―  з 28 серпня по 29 серпня

4.3. Терміни подачі оригіналів документів

І етап   ― до 13.00 год. 06 серпня (на місця державного замовлення);
           ― до 18.00 год. 10 серпня (за кошти фізичних чи юридичних осіб).
ІІ етап  ― по 30 серпня (за кошти фізичних чи юридичних осіб).

4.4. Умови та терміни зарахування

Зарахування вступників здійснюється в межах ліцензованого обсягу за конкурсом у терміни:

І етап     не пізніше 07 серпня (за державним замовленням);
― не пізніше  11 серпня (за кошти фізичних чи юридичних осіб).
ІІ етап     31 серпня (за кошти фізичних чи юридичних осіб).

Конкурсний відбір вступників здійснюється на підставі конкурсного бала, який обчислюється як сума балів результатів вступного випробування з фахових дисциплін, іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська), середнього бала додатка до диплома бакалавра  та додаткових балів за їх наукові й навчальні досягнення із врахуванням вагових коефіцієнтів:
0,4 — для вступного випробування з фахових дисциплін;
0,1 — для іноземної мови;
1,0 — для середнього бала додатка до диплома бакалавра (спеціаліста чи магістра).

Максимальна кількість додаткових балів за наукові й навчальні досягнення не може перевищувати 5 балів. Додаткові бали визначаються згідно «Положення про прийом на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів і магістрів», затвердженого наказом Ректора Університету.

Вступники на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, допускаються до участі у фахових вступних випробовуваннях ще за умови успішного проходження додаткового вступного випробування у формі співбесіди  (відповідно до «Положення про проведення співбесіди зі вступниками до Університету та Регламенту»).

Середній бал додатка до диплома бакалавра визначається як середнє арифметичне всіх оцінок, переведене у 100-бальну шкалу згідно пункту 6.9. Правил Прийому в Університет у 2017 р.

Примітка. Вступники, які мають ступінь бакалавра з менеджменту не проходять   додаткового вступного випробування (співбесіди).

4.5. Умови навчання та фінансування

Термін навчання – 1,5 роки;
 – 2,0 роки для освітньо-наукових програм.

Фінансування — за рахунок державного бюджету та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Після закінчення навчання випускник отримує диплом магістра державного зразка.
Примітка. За спеціалізацією «Адміністративний менеджмент» діє програма подвійних дипломів (Диплом ВНЗ Словатчини).

5. Підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців Інститут пропонує підвищення кваліфікації, перепідготовку фахівців у рамках реалізації програми  «Освіта впродовж життя».

5.1. Напрями підвищення кваліфікації, спеціалізації,  перепідготовки:

 • поглиблення знань i навичків зі здобутої спеціальності (вивчення інноваційних методів, технологій, передового  українського  та  зарубіжного  досвіду,  нових  законодавчих та  нормативно-правових  актів  у галузі  тощо);
 • здобуття або поглиблення знань із суміжних галузей (опановування сучасних інформаційних технологій, ґрунтовне вивчення іноземних мов, управлінська освіта тощо);
 • поглиблення  кваліфікації  через  навчання  за  певною  спеціалізацією  (здобуття   додаткових спеціальних знань у рамках отриманої спеціальності).

5.2. Форми підвищення кваліфікації

 • курси підвищення кваліфікації;
 • тренінги;
 • семінари;
 • індивідуальне стажування на кафедрах.

Підвищення кваліфікації здійснюється за всіма акредитованими в Університеті спеціальностями. Особи, які успішно пройшли навчання за програмою спеціалізації, підвищення кваліфікації, стажування, отримують документ про здобуту післядипломну освіту: свідоцтво, сертифікат. 

5.3. Умови навчання

 • Форма навчання ― денна (друга половина дня).
 • Початок навчання ― з моменту формування групи чисельністю 10–30 осіб.
 • Термін підвищення кваліфікації ―  обсяг годин навчальної програми становить не менше 108 академічних годин (72 години аудиторних і 36 годин самостійної навчальної роботи).
 • Фінансування — за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб на підставі договорів про освітні послуги, укладених відповідно до кошторису витрат.

Після успішного завершення навчання слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації, якщо навчальна програма передбачала більше 72 годин аудиторних занять; якщо менше ― слухачі отримують  сертифікат Національного університету «Львівська політехніка».

6. Вивчення іноземних мов

Інститут пропонує студентам, професорсько-викладацькому і навчально-допоміжному складу Львівської політехніки та інших вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, учням гімназій, ліцеїв, загальноосвітніх середніх шкіл, а також усім охочим у Лінгвістично-освітньому центрі курси іноземних мов:

англійської,  німецької,  польської,  французької, української як іноземної.

Навчальні програми курсів складені для початківців та осіб з середнім і високим рівнями володіння іноземною мовою з обсягом до 100 годин у семестр.

Приймання документів ― впродовж року.

6.1. Умови навчання

Форма навчання ― денна, вечірня.
Початок навчання ― з моменту формування групи чисельністю 8–10 осіб.
Термін навчання ― 3,5 місяці.
Фінансування — навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Після успішного завершення навчання слухачі отримують сертифікат Національного університету «Львівська політехніка».

 За довідками звертатися за адресою

вул.Митрополита Андрея, 5, м.Львів, 79013,
IV навчальний корпус, 2-й підїзд,
Телефон : (032) 258-25-80 — відбіркова комісія (кімн. 4).
Телефон : (032) 258-22-06 — дирекція (кімн. 10) .
Телефон/факс: (032) 258-22-92.
Е-mail: ipdo@lp.edu.ua;

iapo

Програми з вступних випробувань (молодший спеціаліст)

Програми співбесід (молодший спеціаліст)

Програми вступних випробувань (магістр)

Програми співбесід (магістр)

Вартість підготовки бакалаврів

Вартість підготовки бакалаврів за скороченими термінами

Вартість підготовки магістрів

Нова магістерська програма «СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА, АНАЛІТИКА ТА УПРАВЛІННЯ» відповідно до європейських стандартів якості пропонує майбутні професії та робочі місця з гарантованим місцем працевлаштування:
- керівник соціальних проектів
- аналітик
- менеджер у соціальній сфері
- керівник (менеджер) зі страхування
- аналітик у сфері професійної зайнятості
- економіст-демограф
- керівник (менеджер) громадської організації

Нова магістерська програма "Муніципальне управління"

Випускники «Муніципального управління» працевлаштовуються керівниками центральних та місцевих органів державної влади і місцевого самоврядування, директорами підприємств та установ комунального сектора.