79013, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5  
Phone: (032) 258-22-92  
Email: ipdo@lp.edu.ua  
iapo.dept@lpnu.ua   

ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ! 

ДЕКАНАТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Адреса: IV навчальний корпус Університету, кім. 1
Тел. /факс:  (032) 258-23-54 Email: ipdokurs[at]lp.edu.ua; IAPO_de_m[at]lpnu.ua; http://kursy-loc.com.ua/


ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
осіб з вищою освітою, які мають диплом інженера або спеціаліста за напрямами підготовки, акредитованими в університеті:

 •  архітектура, дизайн;
 •  будівництво, гідротехніка (водні ресурси);
 •  геодезія, картографія та землеустрій;
 •  документознавство та інформаційна діяльність, соціологія;
 •  міжнародна економіка, економіка підприємства, маркетинг, фінанси і кредит, облік і аудит, менеджмент;
 •  теплоенергетика, електротехніка та електротехнології, електромеханіка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 •  прикладна механіка, інженерна механіка, машинобудування, автомобільний транспорт, зварювання, транспортні технології;
 •  комп’ютерні науки, програмна інженерія, видавничо-поліграфічна справа, філологія; 
 •  метрологія та інформаційно-вимірювальні технології, системна інженерія, безпека інформаційних і комунікаційних систем, системи технічного захисту інформації, управління інформаційною безпекою, комп’ютерна інженерія, приладобудування;
 •  інформатика, інженерне матеріалознавство;
 •  радіотехніка, радіоелектронні апарати, телекомунікації, електронні пристрої та системи, оптотехніка;
 •  екологія, охорона навколишнього середовища, хімічна технологія, харчова технологія та інженерія, фармація, біотехнологія;
 •  охорона праці.

Підвищення кваліфікації фахівців – це професійне навчання, що дає змогу розширювати і поглиблювати знання та уміння за наявною спеціальністю. 

Режим, форми та методи навчання по підвищенню кваліфікації  здійснюється відповідно до нормативно-правових актів у галузі освіти та нормативних документів Національного університету «Львівська політехніка».

Форми підвищення кваліфікації:

 •  курси підвищення кваліфікації;
 •  семінари;
 •  тренінги;
 •  індивідуальне стажування на кафедрах.

Проводяться на базі профілюючих кафедр університету. Мова проведення занять: українська (у разі потреби можлива організація навчання іншими мовами).

До проведення занять залучається професорсько-викладацький склад Національного університету «Львівська політехніка», інших вищих навчальних закладів м. Львова, вчені та провідні фахівці регіону. Навчання проводиться за кошти фізичних та юридичних осіб.

Тематика курсової підготовки

 •  початкове та поглиблене вивчення роботи на комп’ютері;
 •  вивчення комп’ютерної графіки;
 •  поглиблене вивчення іноземних мов.

Курси підвищення кваліфікації

Курси підвищення кваліфікації дозволяють розширювати і поглиблювати раніше здобуті знання, уміння та навички з вищезазначених напрямів підготовки.

Програми курсів передбачають відповідну кількість годин аудиторних занять та написання випускної роботи. Слухачі курсів вивчають програму в навчальних групах чисельністю 10-20 осіб. При індивідуальному навчанні слухач вивчає програму самостійно, консультуючись з викладачами кафедри.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації, програми яких передбачають не менше 72 годин аудиторних занять, після закінчення навчання і у разі успішної атестації (захисту випускної роботи) одержують свідоцтво про підвищення кваліфікації державного взірця. У випадку, якщо програма курсів передбачає менше 72 годин аудиторних занять, видається сертифікат університету про підвищення кваліфікації.

НАБІР ТА ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Право навчатись на курсах підвищення кваліфікації мають особи з вищою освітою, які мають диплом спеціаліста або магістра відповідної до тематики курсів спеціальності.
 • Освітні послуги щодо навчання на курсах підвищення кваліфікації надаються Університетом на договірних засадах за кошти фізичних та юридичних осіб.
 • Навчання проводиться на базі кафедр з відривом від виробництва.
 • Для зарахування на навчання на курси підвищення кваліфікації вступниками подається особисто заповнена заява на ім’я ректора Університету, в якій зазначається тематика курсів. До заяви додаються:
  • копія документа про вищу освіту (диплом спеціаліста);
  • копія першої та другої сторінки паспорта;
 • Копії документів завіряються за оригіналами деканатом курсів підвищення кваліфікації або у встановленому порядку.
 • Паспорт та оригінал документа про вищу освіту вступник подає особисто.
 • Підприємства, організації або установи (замовники),  для скерування на навчання на курси підвищення кваліфікації своїх працівників, подають  лист-клопотання на ім’я ректора Університету, де зазначається тематика навчання та прізвища, імена і по-батькові фахівців, що скеровуються на навчання, їхня освіта, спеціальність за освітою та посада.
 • Університет укладає угоду із вступником (фізичною особою) або Замовником (юридичною особою), яка служить підставою для зарахування на навчання.
 • Зарахування на навчання відбувається наказом ректора згідно заяви вступника та укладеної угоди.

За довідками звертатись: