79013, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5  
Phone: (032) 258-22-92  
Email: ipdo@lp.edu.ua  
iapo.dept@lpnu.ua   

ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ! 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Кафедра технологій управління

(кімната №1, 2, 5-й навчальний корпус, НУ „Львівська політехніка”, вул. С. Бандери, 28а, тел.: +38 (032) 2582118 - завідувач, 2582773 - викладачі)
kaftu[at]lp.edu.ua, kaftu[at]lp.edu.ua


Кафедра технологій управління здійснює підготовку магістрів
ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ТА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЮ ПРОГРАМАМИ
другого (магістерського) рівня вищої освіти
зі спеціалізації «Управління проектами»

за спеціальністю 073 «Менеджмент»
галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
на основі диплому «бакалавра», «спеціаліста», «магістра» із будь-якої спеціальності (50 місць)

Терміни приймання заяв і документів:

І етап –  з 02 липня до 11:00 год. 26 липня
ІІ етап –  з 13 серпня до 23 серпня

Терміни проведення вступних випробувань:

 І етап –  з 27 липня   до 31 липня
 ІІ етап –  з 27 серпня до 28 серпня

Умови вступу та зарахування

Зарахування вступників здійснюється за конкурсом на підставі конкурсного балу за результатами вступного випробування в межах ліцензованого обсягу.

Перед вступними випробуваннями вступники усіх спеціальностей, окрім вступників, які мають ступінь бакалавра з менеджменту, додаткового проходять співбесіду.

Терміни проведення співбесіди з 02 липня до 26 липня

Конкурсний бал дорівнює сумі балів: результатів вступного випробування з фахових дисциплін, іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська), середнього бала додатка до диплома бакалавра та додаткових балів (детальніше у Правилах Прийому в Університет у 2018 р. http://lp.edu.ua/pryymalna-komisiya/pravyla-pryyomu

Терміни зарахування на навчання:

 І етап   –  не пізніше 07 серпня (за державним замовленням)
                   І етап   –  не пізніше  10 серпня (за кошти фізичних чи юридичних осіб)
ІІ етап   –  30 серпня (за кошти фізичних чи юридичних осіб)

Умови навчання та фінансування

Термін навчання — 1,5 року;  — 2 роки для освітньо-наукових програм.

Фінансування — за рахунок держбюджету та за кошти фізичних чи юрид. осіб.

Після закінчення навчання випускник отримує диплом магістра державного зразка

Кафедра технологій управління створена у квітні 2009 року наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» (Наказ № 43-10 від 6 квітня 2009) на базі Навчально-наукового інституту післядипломної освіти.
Науковий напрямок кафедри – дослідження інноваційних перетворень економіки та використання проектного управління з метою розвитку потенціалу суб’єктів господарювання.

 

Необхідність підготовки фахівців за спеціалізацією «Управління проектами» зумовлена широким впровадженням проектного управління в роботу промислових і підприємницьких структур та органів державного управління регіону. Фахівці з цієї спеціальності повинні визначати напрямки, розробляти і впроваджувати проекти розвитку підприємств, організацій і установ.

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціалізації 8.18010013 «Управління проектами» на основі базової або повної вищої освіти, незалежно від набутої спеціальності за денною та заочною формами навчання. До підготовки майбутніх управлінців залучені висококваліфіковані науково-педагогічні працівники з менеджменту, економіки підприємства, інформатики та інших галузей знань.

Практика використання систем управління проектами довела їх високу ефективність і створила реальну потребу в значній кількості спеціалістів нового профілю – проект-менеджерів (керівників проектів так програм) високої кваліфікації. Випускники можуть застосувати свої професійні знання на підприємствах різних видів економічної діяльності, брати участь в інвестиційних проектах і програмах, у тому числі, з іноземним капіталом.

Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Ільчук Павло Григорович. На кафедрі працюють: 1 професор, 3 доценти, 4 старших викладачів, 4 асистенти і 1 спеціаліст, серед них 7 кандидатів наук.

Колектив кафедри активно працює у навчально-методичній та науковій сферах, бере участь у важливих регіональних та національних програмах розвитку економіки.

Від часу заснування кафедри працівниками за результатами проведених досліджень опубліковано понад 68 статей у фахових виданнях та здійснено 67 доповідь на міжнародних та всеукраїнських науково-технічних конференціях, а також видано 3 підручники з грифом МОН України. Матеріали досліджень використані для підготовки лекцій, проведення практичних і лабораторних занять, а також знайшли своє відображення у методичних матеріалах та розробках. Магістрантами кафедри на сьогоднішній день опубліковано 13 наукових статей у наукових вісниках НУ «Львівська політехніка» та здійснено 155 доповідей на студентських науково-технічних конференціях.